PRAVA PACIJENATA

1- Pravo korišćenja usluga

Svaki pojedinac koji se prijavljuje u naše bolnice ima pravo da koristi sve usluge, bez obzira na različit jezik, religiju, rasnu ili versku pripadnost.

Naši pacijenti imaju pravo da se informišu o dijagnostičkim i terapijskim uslugama koje im pruža naša bolnica i o tome kako doći do njih.

2- Pravo na informisanje i potvrde

Svi naši pacijenti imaju pravo na potpune informacije o predloženim medicinskim intervencijama, potencijalnim rizicima i dobrobitima, alternativama, rezultatima preostalih netretiranih bolesti i njihovom zdravstvenom stanju uključujući nadolazeće, preko svojih pravnih zastupnika ili sami, na jeziku koji razumiju.

Svi naši pacijenti imaju pravo na odštampanu kopiju svojih zdravstvenih kartona, samo ukoliko napismeno zatraže njihovo izdavanje.

Osim što imaju informacije i potvrdu o svojim medicinskim i pravnim obvezama, naši pacijenti takođe imaju pravo da se odluče za lečenje nakon što se informišu o važnim stvarima poput rizika od ozbiljnijih nuspojava, kobnog rizika, problema koji se mogu javiti za vreme oporavka, šansi za uspešno lečenje. Nakon što naš pacijenti iskoriste to pravo, znači da su planirani postupci potvrđeni sa njihove strane.

Naši pacijenti imaju pravo na pravu procenu bola i informisanost o njegovom lečenju.

Naši pacijenti i njihove porodice imaju pravo na informacije o tome kako se odlučiti na doniranje organa i ostalih tkiva.

Naši pacijenti i njihove porodice imaju pravo da se informišu o tome kako se pridružiti kliničkim istraživanjima i eksperimentima izvedenim u bolnici. Takođe, oni pacijenti koji prihvate da se uključe i njihove porodice imaju pravo na informisanost o tome kako da se zaštite.

Naši pacijenti imaju pravo da se jasno informišu o cilju bolnice.

3- Priznanje osoblja, selekcija i pravo zamene

Naši pacijenti imaju pravo da znaju identitet, dužnosti i titule lekara, medicinskih sestara i drugog osoblja zdravstvene nege, da ih biraju i zamenjuju.

4- Izbor odbora i pravo zamene

Naši pacijenti imaju pravo da izaberu i promene osnivanje zdravstvene zaštite i osnove sve dok se ne ispune uslovi iz zakona koji su predmet pacijenta.

5- Pravo na odbijanja ili prihvatanje lečenja

Pacijenti imaju pravo da odbiju ili prihvate planirano ili primenjeno lečenje osim uslova kojim su zakonski obavezani i samo ako prihvate odgovornost za moguće negativne rezultate.

6- Pravo na privatnost

Naši pacijenti imaju pravo na korišćenje usluga u odgovarajućim uslovima privatnosti kroz njihov ceo period lečenja.

Zdravstvena stanja, medicinska stanja i sve privatne informacije svakog pojedinca koji se prijavi na našu kliniku, zaštićena su i ostaju u tajnosti čak i nakon smrti. Ove informacije o pacijentu mogu jedino biti objavljene sa jasnom pacijentovom dozvolom ili određenom odlukom suda.

7- Pravo na poštovanje

Naši pacijenti imaju pravo da budu pregledani i lečeni sa poštovanjem, ljubazno i fino sa zaštitom ličnog ugleda uvek i pod bilo kakvim uslovima.

8- Pravo na zahtev za konsultacijama

Naši pacijenti imaju pravo na poziv konsultanta za svoju dijagnozu i lečenje. Konsultant predlaže tretman, ali pacijentov glavni doktor odobrava postupak.

9- Pravo na obavljanje verskih obreda

Naši pacijenti imaju pravo na praktikovanje svoje religije, bez obzira na verske razlike samo ako to neće sprečiti lečenje.

10- Pravo na sigurnost

Svako ima pravo da očekuje i zahteva da bude siguran u zdravstvenoj ustanovi. Potrebne mere opreza za sigurnost života i imovine naših pacijenata, posetilaca i prisutnih, preduzimaju su u našoj bolnici.

Odgovarajuće mere opreza za zaštitu poduzimaju su u našoj bolnici za decu, osobe sa invaliditetom i starije pacijente (samostalno, potrebna nega, bez bolničkog službenika).

11- Pravo na pomoćnike u bolnici i na posetioce

Naši pacijenti imaju pravo da primaju posetioce i da imaju pomoćnike u bolnici u skladu sa postupcima i načelima koji su utvrđeni u bolnici.

12- Pravo na izražavanje žalbe/mišljenja ili predloga

Pacijenti i njihove porodice imaju pravo da pokrenu mehanizam žalbe, revizije, završetak i uzimanje informacija o rezultatima u slučaju kršenja prava pacijenata.

13-Pravila i aplikacije u zdravstvenoj ustanovi

Naši pacijenti imaju pravo da se informišu o pravilima bolnice i prijavama koje će biti primenjene na njih.

14- Diagnostički i terapijski troškovi

Naši pacijenti imaju pravo da znaju cenu usluga tretmana pre lečenja i posle toga imaju pravo da zahtevaju i dobiju jasan i detaljan račun za plaćanje usluge koju su koristili.

Odgovornosti pacijenta

  1. Davanje informacija

Podrazumeva se davanje pravih i potpunih informacija odgovornim doktorima i medicinskim sestrama iz zdravstvenih službi o svojim zdravstvenim stanjima.

  1. Usklađenost sa sugestijama

Naši pacijenti treba da se pridržavaju plana terapije koju im je predložio njihov doktor i da prihvate zdravstveno osoblje koje primenjuje zdravstveni plan po doktorovim uputstvima.

  1. Odbijanje planiranog tretmana

Naš pacijent je odgovoran za posledice nakon odbijanja planiranog lečenja.

  1. Poštovanje pravila zdravstvene ustanove

Naši pacijenti su odgovorni za poštovanje pravila i zahteva naše zdravstvene ustanove.

  1. Pokazivanje poštovanja

Naši pacijenti treba da se ponašaju u skladu sa merama i pravilima bolnice u slučajevima u kojima se njihov život i život njihovih porodica stavlja u opasnost, poput buke, posetilaca, dima.

  1. Kontrola infekcija

Naši pacijenti i njihove porodice treba da budu osetljivi na sve predložene mere opreza kako bi sprečili širenje infekcija.

  1. Odgovornost plaćanja

Naši pacijenti treba da plate troškove pregleda i dijagnoze. Naši pacijenti i njihove porodice u slučaju da namerno oštete opremu i lekove, moraju da ih otplate.

  1. Bolnička ispomoć

Naši pacijenti treba da prihvate najmanji mogući broj posetilaca u isto vreme, a posetioci ne bi trebalo da donose ni hranu ni piće i ne bi trebalo da koriste lične stvari drugih pacijenata. Takođe, posete treba obavljati u vreme vizite.
*** Ova deklaracija pripremljena je prema načelima Ministarstvu zdravlja, regulaciji prava pacijenata broj 23420 i odlukama donesenim u Amsterdamskoj deklaraciji.