POLITIKA KVALITETA

 • Omogućiti zadovoljstvo pacijenta i zaposlenih
 • Zaštititi prava pacijenata i njihove rodbine, te obavestiti ih o svakom koraku lečenja
 • Vršiti kontinuirano merenje i poboljšanja uz učešće svih zaposlenih
 • Pružiti međunarodni nivo zdravstvene usluge uz stručno osoblje
 • Voditi u naučnim istraživanjima pomoću moderne tehnologije, raditi bez ikakvih koncesija na naučnim, savesnom i etičkom kodeksu.
 • Podržati obuku i kontinuirano prisustvo zaposlenih na međunarodnim kongresima / seminarima / publikacijama
 • Ponuditi kvalifikovanu uslugu za pravičnu cenu

JCI – Međunarodni kvalitet

JCIA (Joint komisija Međunarodna akreditacija)

Zajedničko komisija međunarodna akreditacija (JCIA) je podeljena Američko-bazirana zajednička komisija za akreditaciju zdravstvenih organizacija (JCAHO), a osnovana je 1998. To je dobrovoljna fondacija za reviziju zdravstvenog kvaliteta u zemljama sa međunarodnim standardima i međunarodnim sigurnosnim ciljevima za pacijenta.

Misija JCIA
Poboljšanje kontinuiranog kvaliteta i sigurnost zbrinjavanja za bolesnika u SAD-u i drugim zemljama kroz obuku i savetovanje.

Vizija JCIA
Ovo je primarni distributer u svetu akreditacijskih standarda, dobrih postupaka, procenu kvaliteta procesa, praćenje i merenje, poboljšanja kvaliteta, informacija o minimiziranju rizika.

Cilj JCI akreditacije

 • Poboljšati kvalitet
 • Smanjiti troškove
 • Povećati efikasnost
 • Povećati i osigurati uspostavljanje pouzdanosti
 • Poboljšati usluge zdravstvene uprave
 • Pružiti trening

Prednosti JCI – akreditacije

 • Pruža kontinuirano poboljšanje
 • Pruža kvalifikovanu negu
 • Stiče poverenje društva
 • Smanjuje rizik i troškove
 • Pruža usklađenost sa zakonima i propisima
 • Pruža obuke u skladu sa standardima
 • Pomaže osoblju da postanu lideri u cilju povećanja kvaliteta
 • Pomaže povećanje zadovoljstva poslom
 • Omogućava samoanalizu
 • Omogućava poređenje sa drugim sličnim ustanovama

JCI 3. Revizijski standardi

 1. JCI Revizijski standardi se bave bolnicom u celini.

Standardi orijentisani na pacijenta – Organizacijsko usmereni standardi

 • Pristup nezi i kontinuirano zbrinjavanje (ACC)
 • Poboljšanje kvaliteta i sigurnost pacijenata (QPS)
 • Pacijent i prava porodice (PFR)
 • Prevencija i kontrola infekcija (PCI)
 • Procena bolesnika (AOP)
 • Upravljanje, vođstvo i usmeravanje (GLD)
 • Zbrinjavanje bolesnika (COP)
 • Lokalna uprava i sigurnost (FMS)
 • Anestezija i hirurško zrbinjavanje (ASC)
 • Kvalifikacije osoblja i obrazovanje (SQE)
 • Rukovođenje lekovima i njihovo korišćenje (MMU)
 • Upravljanje komunikacijama i informacijama (MCI)
 • Pacijent i obrazovanje porodice (PFE)

 

JCI – Ciljevi međunarodne sigurnosti bolesnika

Ciljevi su pronaći dokaze o problematičnim područjima, tako da ove probleme rasvetli i reši u saradnji sa stručnjacima. Sistem se fokusira na pružanje interno sigurne i kvalitetne nege pacijenata sa najvećim mogućim sistemom rešenja.

Ciljevi sigurnosni pacijenta

 1. Da se pacijent ispravno definiše
 2. Da se poboljša efikasnost komunikacije
 3. Da se poboljša sigurnost lekova sa visokim rizikom
 4. Za poboljšanje desne strane, pravi pacijent i pravi postupak
 5. Da se spreče bolničke infekcije
 6. Da se smanji rizik koji može dovesti do pada
 7. Da se fokusira na poboljšanja i ispravke neugodnosti koje prete primenjujući JCI akreditacije standarda u Medical Park Hospitals Group bolnicama, u svetlu TQM standarda i sigurnosti osoblja u sistemu.

Pacijenti i njihove porodice suočavaju se sa smrću, gubitakom organa (privremeno ili trajno), stanjem gubitka uma kao posledica neočekivanih događaja i poput medikacijskih greški, operacije na krivoj strani ili operacije organa, pada sa kreveta, reakcije na transfuziju pogrešne krvi i slučajeva samoubistva. Akreditacijski standardi prate tretiranje pacijenta i organizacije usmereno standardima sa idejom o “Ne činiti prvi štetu pacijentu “. Kao Medical Park Groupe Bolnica, započeli smo sa idejom “Zdravstvo za sve”, a uzeli “Ne činite štetu prvi” kao naš princip za naše zaposlene.

Uspostavili smo našu dokumentaciju i razdoblje obrazovanja na ideji “Ne možete poboljšati bez vrednovanja” kada smo postavili sistem za pacijenta i sigurnost zaposlenika. Merenje uspešnosti se vrši u svim procesima, a probleme koji se pojavljuju u procesima rešavaju naše kvalitetne ekipe na sastancima odbora naših bolnica u PACT ciklusu (plan, primena, provera, preuzimanje mere predostrožnosti). Postupci su osnovani za neočekivane situacije, a sve situacije prate i poboljšavaju kvalitet ekipe i sigurnosnih ekipa bolesnika.

Naše Bursa-Bahcelievler bolnice su bile pre-revizirane od strane savetnika JCI u novembru 2007.godine. Kompleks bolnice Goztepe, koji je otvoren u junu 2008.godine i kompleks bolnica u Antaliji koji je otvoren u julu 2008.godine su akreditovane u 2008.godini kao prve bolnice u Turskoj koje rade samo 5-6 meseci bez pre-revizije.

Medical Park Grupa bolnica je snimila edukativni film o JCI ciljevima sigurnosti pacijenata sa svojim doktorima i medicinskim sestrama u kompleksu bolnica Goztepe, kako bi izgradili kulturu sigurnosti pacijenata u Turskoj.

Ovogodišnja revizija JCI standarda je ispunjena u potpunosti (medicinsko upravljanje, anestezija, hirurška nega, sigurnosni ciljevi pacijenta, informacioni i komunikacioni menadžment) i revidirani su. Medical Park grupacija bolnica je bila uspešna sa svoje 4 bolnice i inspekciji JCI 2008 godine. Medical Park grupacija bolnica je dobila najviše ocene od strane JCI savetnika za Sigurnosni program pacijenata, took top grade from JCI counselor with the Patient Security Program, Trening film za sigurnost pacijenata i Trening film za gluhoneme pacijente.

Naši ciljevi u 2001. godini su reakreditacija naše 4 bolnice (Bursa, Bahcelievler, Goztepe, Antalija) “Poboljšanje kvaliteta i razvoj direkcije”, ISO 9001:2008 inspekcija u našoj Fatih bolnici i nastavak rada za “Certfikat odelenja za kontrolu usluga kvaliteta zdravlja, vođenje odnosa s pacijentima i kvalitet” u svih 16 naših bolnica.

 

Šta je ISO?

ISO (Međunarodna Organizacija za Standardizaciju) je međunarodna organizacija za standardizaciju koja radovima na standardizaciji doprinosi industriji, biznisu i klijentima i uspostavljena je 1947.

TSE je član ISO i jedini predstavnik iz Turske.

Šta je EN?

EN (Evropska Norma) je skraćenica za Evropske Standarde. EN je osnovan za pružanje harmonizacije između standarda u Evropskoj uniji.

Šta je TS-EN-ISO 9000?

Šta je TS-EN-ISO 9000 menadžerski sistematski model? To je model;
• koji unapređuje razumevanje kvaliteta u organizaciji,
• koji povećava profit, produktivnost i udio u tržištu,
• koji osigurava efektivan menadžment,
• koji smanjuje troškove,
• koji povećava zadovoljstvo zaposlenih,
• koji unapređuje komunikaciju unutar organizacije,
• koji pruža širok nadzor i kontrolu u svim akcijama,
• koji smanjuje povrate,
• koji smanjuje žalbe korisnika i povećava zadovoljstvo korisnika,
• koji može biti primenjen na nacionalnom i međunarodnom nivou.

TS-EN-ISO 9000 Sistem Upravljanja Kvalitetom

Danas je svet postao manji i razvoj u informatici, tehnologiji i komunikacijama su to što vodi zemlje do grube konkurencije i na ekonomsku trku u kojoj se svaki dan postižu novi razvojni faktori. Opstanak u postojećem svetskom poretku potrebno je održati pružanjem proizvodnih dobara i usluga koje mogu zadovoljiti potrebe kupaca i zadovoljiti očekivanja u svim sektorima. To može biti moguće samo uz primenu sistema upravljanja kvalitetom koji počinje od dizajna i ide sve do proizvodnje i usluga nakon prodaje, a koji ima za cilj stalno poboljšanje. ISO 9000 Sistemi Standarda Kavliteta se najviše koriste i primenjuju među međunarodnim standardima od kada su prvi put publicirani 1987.godine.
TS-EN-ISO 9000 Serija Standarda Kvaliteta pokazuje kako efikasan sistem upravljanja može biti formiran, dokumentovan i održavan.

TS-EN-ISO 9001:2008 Standard se sastoji od:
1. Opseg

 1. Normativne reference
 2. Uslovi i definicije
 3. Sistem upravljanja kvalitetom
  4.1 Opšti zahtevi
  4.2 Potrebni dokumenti
 4. Odgovornosti menadžmenta
  5.1 Predanost menadžmenta
  5.2 Orijentacija prema klijentu
  5.3 Politika kvaliteta
  5.4 Planiranje
  5.5 Odgovornost, autorizacija i komunikacija
  5.6 Pregled menadžmenta
 5. Upravljanje izvorima
  6.1 Obezbeđivanje izvora
  6.2 Ljudski izvori
  6.3 Infrastruktura
  6.4 Radna sredina
 6. Implementacija proizvoda
  7.1 Planiranje implementacije proizvoda
  7.2 Procesi povezani sa klijentom
  7.3 Dizajn i razvoj
  7.4 Kupovina
  7.5 Obezbeđivanje proizvoda i usluga
  7.6 Kontrola praćenja i alati merenja
 7. Mere, analize i poboljšanje
  8.1 Opšte

8.2 Nadgledanje i merenje
8.3 Kontrola neusklađenih proizvoda
8.4 Kontrola podataka

Neke definicije koje se odnose na ISO 9000:

Proces:  Ekipa akcije koji su vezani jedni za druge ili u interakciji jedni sa drugima i koja pretvara ulaze u izlaze.
Proizvod: Rezultat procesa.
Sistem: Ekipa elemenata koji su vezani jedni za druge ili u interakciji jedni sa drugima.
Sistem upravljanja: Formiranje politike i ciljeva i postizanje tih ciljeva sistema.
Politika kvaliteta: Svi ciljevi i upravljanje kvalitetom koji se izražava formalno od strane menadžmenta organizacije.
Upravljanje kvalitetom: Akcije koje su koordinirane za kontrolu i upravljanje organizacije u pogledu kvaliteta.
Kontinuirano poboljšanje: Radnje koje se ponavljaju da se poveća sposobnost ispunjavanja zahteva.

Potpuno Upravljanje Kvalitetom

Potpuno Upravljanje Kvalitetom (TQM) je kompletan sistem za upravljanje koji formira kulturu organizacije sa kupcem u središtu. TQM je univerzalni proces. TQM je grupa aktivnosti i ne može se izvesti individualno. Sprečavanje grašaka i postizanje kvaliteta je odgovornost svih zaposlenih od višeg menadžmenta do radnika, pa dostavljača i radnika u proizvodnji. TQM, koji pruža velike konkurentske snage i prednosti, bi uspeo da razvije dinamiku i strukturu organizacije, kad bi samo svi principi TQM (*fokusiranost na klijenta * vodstvo top menadžmenta * kontinuirano poboljšanje * pune participacije) bili usvojeni i primenjeni.

Principi Upravljanja Kvalitetom

TS-EN-ISO 9001 standard je međunardni Standard za Upravljanje Kvalitetom, koji se izdaje od strane Međunarodne organizacije za standardizaciju (ISO) kao međunarodni standard i primenjuje se u Evropskim državama kao i mnogim drugim državama kao certifikacijski model koji je osnovan na 8 principa kvaliteta.

Fokusiranost na klijenta: Organizacija zavisi od klijenata, dakle organizacije bi trebalo da razumeju sadašnje i buduće potrebe kupaca i da ispunjavaju zahteve kupaca i biti željne da ispune više od očekivanja kupaca.

Vodstvo: Lideri pružaju jedinstvo cilja i administraciju. Lideri treba da uspostave i održavaju interno okruženje u kojem ljudi učestvuju u postizanju ciljeva organizacije.

Učešće osoba: Ljudi iz svih nivoa su srž organizacije, njihovo učešće omogućava upotrebe njihovih sposobnosti za dobrobit organizacije.

Sistematski pristup u upravljanju: Utvrđivanje, razumevanje i upravljanje procesima koji se odnose jedni prema drugima kao sistem doprinosi efikasnosti i produktivnosti organizacije u ispunjavanju ciljeva.

Kontinuirano poboljšanje: Kontuirano poboljšanje ukupne performanse organizacije treba da bude stalni cilj organizacije.

Realističan pristup u donošenju odluke: Efikasne odluke zavise od analiza podataka i znanja.

Odnosi sa dobavljačem zasnovani na obostranoj koristi: Organizacija i njeni dobavljači su nezavisni jedan od drugog, a odnosi zasnovani na obostranoj koristi doprinose sposobnosti stvaranja plus vrednost svake strane.

Medical Park Grupacija bolnica je uspostavila sisteme upravljanja kvalitetom u 5 bolnica (Bursa-Istanbul Bahcelievler-Antalya-Istanbul Goztepe-Fatih bolnice), u svetlu TQM principa, sa ISO 9001:2008 Standardizacijom, 4 od naših bolnica su uzele JCI Akreditacije, a Fatih bolnica postala prva bolinica koja je sertifikovana u 2008.godini po novoj reviziji harmonizacije.